Tájékoztatás a közérdekű adatok közzétételének, valamint egyedi igénylésének szabályairól

 

I. Közérdekű adatok közzététele

1./ A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ), mint központi államigazgatási szerv, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 33. §-ában foglaltak alapján, az Infotv.-ben, a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatokról szóló 180/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletben meghatározott tartalommal és formában, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatait (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) jelen honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és –torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás és kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen hozzáférhetővé teszi.

II. Közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályai

2./ Közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be a KNBSZ-hez.

II/1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények benyújtásának módja

Írásban: Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 1502 Budapest, Pf.: 117.
Telefaxon: (+36-1) 372-1934
Szóban: (+36-1) 372-1977 (ügyeletes tiszt)
Elektronikusan: knbsz@knbsz.gov.hu

3./ A közérdekű adat megismerésére irányuló igény az itt letölthető igénybejelentő lapon is benyújtható.
4./ Az igénynek minden esetben tartalmaznia kell az igénylő nevét, nem természetes személy igénylő esetén a megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható. Emellett egyértelműen meg kell jelölni az igényelt adatok körét.
5./ Ha az adatigénylés nem egyértelmű, a KNBSZ felhívja az igénylőt az igény pontosítására.
6./ Amennyiben az igényelt közérdekű adatot nem a KNBSZ kezeli, az igényt átteszi a megválaszolására illetékes és hatáskörrel rendelkező szervhez, ha annak illetékessége és hatásköre az igényből kiderül. Az áttételről a KNBSZ tájékoztatja az adatigénylőt.

II/2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

7./ A KNBSZ a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a beérkezését követő legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül tesz eleget. Ez a határidő, ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a KNBSZ alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről a KNBSZ az adatigénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatja.
8./ A KNBSZ az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokairól, valamint az igénylőt az Infotv. alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követő 15 napon belül írásban – vagy amennyiben az adatigénylésben a válaszadáshoz elektronikus levelezési cím van feltüntetve, elektronikusan – értesíti az igénylőt.

II/3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének költségei

9./ Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről az igénylő másolatot kaphat.
10./ A KNBSZ az adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt a teljesítést megelőzően tájékoztatja.
11./ Az adatigénylő a tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. Ha az adatigénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést a KNBSZ által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles a KNBSZ részére megfizetni.
12./ Ha az adatigénylés teljesítése a KNBSZ alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott összeget, az adatigénylés a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kerül teljesítésre. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a KNBSZ alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az adatigénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatja a KNBSZ.

II/4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének jogszabályi korlátai

13./ A közérdekű adat nem ismerhető meg, ha az a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat.
14./ A közérdekű adat nem ismerhető meg, ha a megismeréséhez való jogot az Infotv. 27. § (2) és (5) bekezdéseiben foglalt okokból törvény korlátozza. Az Nbtv. 48. § (1) bekezdésében foglaltak alapján „….az érintett kérelmére történő tájékoztatást, a személyes adatainak törlését, valamint a nemzetbiztonsági szolgálat által kezelt közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmet a nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója – nemzetbiztonsági érdekből vagy mások jogainak védelme érdekében – megtagadhatja.” Az Nbtv. 51. § (1) bekezdése alapján „A miniszter, illetve a főigazgatók hozzájárulásával hozhatók nyilvánosságra – a minősített adatokon túlmenően – a nemzetbiztonsági szolgálatok
a) objektumaival és személyi állományával,
b) eszközbeszerzéseivel és egyéb szerződéseivel,
c) biztonsági ellenőrzési és védelmi feladataival
kapcsolatos adatok.”
15./ A KNBSZ az adatigénylést nem köteles teljesíteni,
a) abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be, vagy
b) ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.
16./ Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot a KNBSZ felismerhetetlenné teszi.

III. Igénybe vehető jogorvoslati lehetőségek

17./ Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 – 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.
18./ Az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.
19./ Perindítás esetén a pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.