Felderítők Társasága Egyesület

Köszöntjük a Felderítők Társasága Egyesület tevékenysége iránt érdeklődőket!

Tisztelt Érdeklődők!
Kedves Barátaim!

A Felderítők Társasága Egyesület Elnöksége nevében tisztelettel köszöntöm a honlapunk látogatóit, tagtársainkat, a volt, vagy jelenlegi kollégákat, ismerősöket, érdeklődőket!
A rendszerváltást követő időszakban országosan, de a honvédelmi szférát érintően is megnövekedett a különböző társadalmi szervezetek (szakmai egyesületek, klubok, társaságok, alapítványok, stb.) száma és jelentősége. Ezek a szervezetek a legtöbb esetben fontos, mással nehezen helyettesíthető szerepet vállaltak és vállalnak a honvédelem elméleti alapjainak tudományos igényű fejlesztésében, illetve a honvédelem ügyét közvetlenül, vagy közvetve szolgáló gyakorlati tevékenység szervezésében, végzésében, esetenként pedig támogatásában.
Az utóbbi években a Honvédelmi Minisztériumhoz, illetve a Magyar Honvédséghez kötődően is számos fegyvernemi, vagy szolgálati ág szintű kezdeményezés született ilyen jellegű társadalmi szervezetek létrehozására (tüzérek, híradók, térképészek, informatikusok, stb.). Számos, a Haza szolgálatának ügyét magáénak érző és valló aktív, vagy nyugállományú, illetve tartalékos katonatársunk is tömörült különböző társadalmi szervezetekbe azzal a közös céllal, hogy erejéhez és lehetőségeihez mérten segítse a honvédelem ügyét (BEOSZ, MATASZ, stb.)
2005-ben mi, felderítők is végiggondoltuk, hogy mivel is szolgálhatnánk még eredményesebben és hatékonyabban a katonai felderítés és hírszerzés ügyét. Hogyan járulhatnánk hozzá például az új biztonsági kihívásokkal – köztük a terrorizmussal – szembeni fellépést szolgáló képességek fokozását segítő szakmai tevékenység eredményességéhez. A nemzetközi területen szerzett tapasztalatok egy részének szélesebb körben történő közreadásával, a biztonságpolitikával kapcsolatos fontosabb, aktuális kérdésekben véleményünk tudományos, illetve felsőoktatási fórumokon történő kifejtésével, a tagságunkban meglévő szellemi kapacitás hatékony kihasználásával szeretnénk öregbíteni a „civil szférában” is hírnevünket.
A fenti gondolatoktól és céloktól vezérelve elhatároztuk, hogy létrehozzuk, megalakítjuk a Felderítők Társasága Közhasznú Egyesületet! A szándékot tettek követték és 2006. július 11-én a Fővárosi Bíróság 12086 sorszámon be is jegyezte a Felderítők Társasága Közhasznú Egyesületet!
Egyesületünk tagja lehet minden olyan érdeklődő, aki elfogadja az Alapszabályban rögzített feltételeket és erről írásban nyilatkozik. A jelentkezők felvételéről az Elnökség a következő soros ülésén szótöbbséggel dönt. Az Egyesületünk iránt megnyilvánuló érdeklődést bizonyítja az a tény, hogy kezdeti 90 fős létszámunk mára 158 főre nőtt, miközben 11 fő sajnos végleg eltávozott közülünk!
Egyesületünk tevékenységét (kezdetben 15) jelenleg 16 fős Elnökség irányítja és három Bizottság (Tudományos, Polgári és Katonai Kapcsolatok, valamint Szociális) szervezi.
Az elmúlt hét esztendőben tevékenységünk kiemelten fontos céljait képezte a szakmai hagyományok ápolása, a bajtársiasság összetartó érzésének ébren tartása, folyamatos erősítése, a katonai szakmai közösségekben felgyülemlett tapasztalatok közkinccsé tétele. Ugyanilyen fontos feladatként kezeltük az érdekkörünkbe tartozó tagjaink érdekeinek védelmét, a szociálisan rászorulók felkutatását-segítését, illetve az állami és társadalmi szervezetek körében a Felderítők Társasága Közhasznú Egyesület érdekeinek képviseletét és népszerűsítését.
A megalakulás óta eltelt időszakban komoly segítségünkre voltak ebben azok a bajtársaink, akik tapasztalataik bizonyos hányadának szélesebb körben történő közreadásával, a biztonság- és védelempolitika fontosabb, aktuális kérdéseiben véleményük különböző tudományos, illetve felsőoktatási fórumokon történő kifejtésével, a tagságban meglévő szellemi kapacitás kihasználásával igyekeztek öregbíteni hírnevünket mind a katonai-szakmai, mind pedig a civil szféra különböző fórumain.
Az Alapszabályunkban megfogalmazott célkitűzések elérésének egyik leghasznosabb és legnagyobb visszhangot kiváltó fórumaként értékelhetjük az Egyesületünk által évente szervezett konferenciákat, amelyeken általában 70-80 fő részvételével előadások és korreferátumok keretében elevenítettük fel a katonai felderítés/hírszerzés történetét, a hazánk biztonságával összefüggő kérdéseket, a Magyar Honvédség – és benne a katonai felderítés – nemzetközi békeműveletekben való részvételével kapcsolatos tapasztalatait, jelenlegi és a közeljövőben várható feladatait. Felemelő érzés volt hallgatni a felderítés különböző területein szolgálatot teljesített, vagy teljesítő tagtársaink és kollégáink felkészült, szakszerű, precíz és rendkívül szemléletes előadásait, hozzászólásait! Az együttműködő szervezetek által szervezett konferenciákon is – meghívás alapján – rendszeresen részt vettünk és előadások tartásával aktív részt is vállaltunk és vállalunk a közös munkából!
Ugyancsak emlékezetes rendezvényeinkként tarthatjuk számon a minden év november 11-e, a Felderítők Napja alkalmából szervezett ünnepi megemlékezéseket, amelyekre a családtagokkal együtt általában 90-110 főt sikerült mozgósítanunk Minden évben nagy érdeklődés kísérte a velünk együttműködő szervezetek által szervezett rendezvényeket, melyek közül is kiemelném a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Egyesülete által az „Ejtőernyősök Napja” alkalmából szervezett szolnoki megemlékezéseket és bemutatókat. Ezeken általában 30-40 fővel vettünk részt és több családtag is elkísért bennünket.
Az utóbbi másfél év szintén nagy érdeklődésre számot tartó rendezvénye a Tudományos Bizottság által negyedévente szervezett Biztonságpolitikai Fórum, amelyen a biztonságpolitika egy-egy érdekes, aktuális kérdését vitatjuk meg – az adott kérdéskör elismert szakértőjének előadását követően. Természetesen valamennyi rendezvényt nem áll módomban itt felsorolni, azokról rendszeresen értesülhetnek a Kedves Érdeklődők a honlap különböző programokkal foglalkozó részeinél.
Az idei év még egy újdonságot hozott Egyesületünk számára. A Közgyűlés határozata alapján – a civil szervezetek tevékenységét szabályozó új törvényben meghatározott követelményeknek történő megfelelés érdekében – megváltozott Egyesületünk megnevezése: a Felderítők Társasága Közhasznú Egyesület helyett Felderítők Társasága Egyesület lettünk. Szeretném azonban megerősíteni, hogy csak a megnevezésben mondtunk le a „közhasznúságról”, mert a közhasznú tevékenységünket a jövőben is folytatni kívánjuk! Őszintén remélem, hogy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat segítségével elindított honlapunk kielégítő tájékoztatást nyújt majd az érdeklődők számára és a letölthető „tagfelvételi kérelem” lap kitöltésével tovább növekszik a Társaságunk életébe és tevékenységébe aktívan bekapcsolódni szándékozók száma!


Budapest, 2013. június

Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. ddtbk.

elnök

 

A Felderítők Társasága Egyesület támogatói: